Creation: Free Design

Samenwerking intensiveren nuttig in sierteelt

Digitalisering en verandering in consumentengedrag bepalen de grootste ontwikkelingen in de sierteeltsector. Hoe gaat de sierteeltkweker hiermee om? Hoe houdt hij aansluiting met de vraagzijde en kan hij ook in de toekomst een goede boterham verdienen?

Trendwatchers verwachten dat de Nederlandse sierteeltmarkt even groot blijft als deze nu is. Echter, door het groeiende aanbod van buitenlands product, neemt de leidende rol van Nederland wel af. Het relatieve marktaandeel wordt kleiner.

Novifarm-ondernemer Dik Kruijthoff vertelde hoe zijn bedrijf met vier andere bedrijven onder Novifarm een vergaande vorm van samenwerking heeft doorgevoerd en welk succes dit heeft opgeleverd.

In de gesprekken met en tussen de sierteeltondernemers waren er verschillende visies met als gemene deler dat allen het nut van samenwerking absoluut inzien. De bestaande samenwerkingsverbanden zijn grotendeels gericht op marketing en verkoop. Bij Novifarm zien ze dat intensievere samenwerking mogelijk is om ook de toekomst van de bedrijven te waarborgen.

Triple Group herkent de inzichten die uit de gesprekken met de sierteeltondernemers naar voren kwamen; door samenwerking te intensiveren, worden kostprijsverlagingen gerealiseerd wat leidt tot resultaatverbetering. Triple Group heeft hier ervaring mee en kan samenwerkingsverbanden faciliteren en tot stand te brengen.